MY MENU

การยื่นคำร้องสมัครไปทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

หลักการที่สำคัญ
• การสมัครงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามระบบผลคะแนนรวมและต้องเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสุขภาพในระบบอนุญาตการจ้างงานในหน่วยงานจัดส่งที่ได้รับอนุญาต


เอกสารการสมัคร
• เอกสารคำร้องสมัครงาน (พร้อมติดรูปถ่าย)
• ผลการสอบผ่านการคัดเลือก (ยื่นพร้อมตอนสมัครงาน)
• ผลตรวจสุขภาพ
• สำเนาหนังสือเดินทาง


คุณสมบัติการผู้สมัคร
• เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติอาชญากรหรือต้องโทษคดี
• ไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามเดินทางออกนอกประเทศไทย
• เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามระบบผลคะแนนรวมและตรวจสุขภาพ
• เป็นบุคคลที่ตรงตามที่ได้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง


ข้อควรปฏิบัติ
• ต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 2 เบอร์ขึ้นไป
• กรอกข้อมูลส่วนตัวถูกต้องชัดเจน
(การแนบไฟล์ 1) แบบฟอร์มการยื่นสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี   

(การแนบไฟล์ 2) ข้อมูลสถานพยาบาล :   http://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php?menu=viewer_hospital&gmenu=2