MY MENU

ความเป็นมา

บันทึกความเข้าใจในการจัดส่งแรงงานไทยระหว่างกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2547
* ครั้งที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2549, ครั้งที่ 2 วันที่ 12 เมษายน 2552, ครั้งที่ 3 วันที่16 เมษายน 2555และครั้งที่ 4 วันที่ 24 มิถุนายน 2559


จัดตั้งศูนย์อีพีเอสประจำประเทศไทย วันที่ 8 ธันวาคม 2547

สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีและกรมการจัดหางานบันทึกความเข้าใจในการจัดทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี (PBT) วันที่ 9 กันยายน 2551

เปิดทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี (PBT) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2551

เปิดทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี (CBT) วันที่ 15 กันยายน 2554

เปิดศูนย์ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีจังหวัดอุดรธานี วันที่ 28 มิถุนายน 2559