MY MENU

ระบบการคัดเลือกแรงงานแบบผลคะแนนรวม (การคัดเลือกโดยการสอบ)

เนื้อหาที่สำคัญของการคัดเลือกแรงงานแบบผลคะแนนรวม

วัตถุประสงค์ (เริ่มตั้งแต่ปี 2559)
1. ข้อจำกัดการคัดเลือกแรงงานต่างชาติตามความต้องการแรงงานของนายจ้างโดยใช้การทดสอบ ความสามารถทางภาษาเกาหลีเป็นหลัก
2. การคัดเลือกแรงงานที่มีคุณภาพโดยคัดเลือกจากผลประเมินจากคะแนนรวมของการทดสอบภาษาเกาหลี,การทดสอบทักษะและ ผลประเมินประสบการณ์
การประเมินคะแนน
การประเมินคะแนนจากผลรวม การทดสอบภาษาเกาหลี(ครั้งที่ 1 การประเมินภาคทฤษฎี), การทดสอบทักษะ(ครั้งที่ 2 การประเมินภาคปฏิบัติ),และผลประเมินประสบการณ์
รายละเอียดคะแนน
• การทดสอบทักษะ แต่ละประเทศจะดำเนินการภายใต้ค่าใช้จ่ายและความสามารถในการดำเนินอย่างเหมาะสมซึ่งจะกำหนดจำนวนผู้ทดสอบทักษะไว้ประมาณ 1.5 – 2 เท่าของจำนวนที่จะคัดเลือก (เรียงลำดับจากคะแนนมากมาหาน้อย)
• ข้อมูลนี้จะสนับสนุนแก่นายจ้างที่จะคัดเลือกแรงงานโดยพิจารณาจากผลคะแนนการสอบภาษาเกาหลี,การทดสอบทักษะและผลการประเมินประสบการณ์ด้านการทำงาน,การฝึกอาชีพ,ใบอนุญาตฯ

การทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) – การคัดเลือก รอบที่ 1

การรับสมัครสอบ
สถานที่และเวลา : มีการประกาศเป็นทางการ, เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์อีพีเอส, กรมการจัดหางาน และกระทรวงแรงาน เป็นต้น
ลักษณะการสมัคร : สมัครด้วยตัวเอง (สถานที่สมัครตามประกาศเท่านั้น)
ประเภทงาน : งานอุตสาหกรรม, งานเกษตร/ปศุสัตว์,งานก่อสร้าง (มีการแจ้งระยะเวลาสมัครในประกาศ)
สาขาแต่ละประเภทงาน : ต้องระบุในวันสมัคร
• งานอุตสาหกรรม : การประกอบ, การชั่งวัดตวง, การเชื่อมต่อ
• งานเกษตร/ปศุสัตว์ : การเพาะปลูก, การเลี้ยงสัตว์
• งานก่อสร้าง : งานเหล็ก, งานไม้
• งานประมง : งานเพาะพันธุ์ปลา, งานประมงชายฝั่ง (ประเทศไทยไม่มีการจัดส่ง)
คุณสมบัติการสมัคร
• อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์
• เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติอาชญากรหรือต้องโทษคดี
• ไม่เป็นบุคคลที่ทางการเกาหลีเนรเทศหรือถูกสั่งให้ออกนอกประเทศ
• ไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามเดินทางออกนอกประเทศไทย
• สายตาไม่บอดสีหรือบกพร่องการแยกสี
* กรณีการเจ็บเกี่ยวกับกระดูกไขข้อหรือการพิการทางนิ้ว จะได้รับการพิจารณาด้านความสามารถทางการทำงานอีกครั้งในการสอบรอบที่ 2
* ผู้ที่ไม่เคยมีประวัติถือวีซ่าทำงานแบบ (E-9)หรือ วีซ่า (E-10)ในประเทศเกิน 5 ปี
ค่าสมัครสอบ : 24 ดอลล่า หรืออาจเทียบเท่ากับสกุลเงินในประเทศนั้นๆ ตามประกาศ
* ประเทศที่จัดส่งแรงงานจะทำการคำนวณและประกาศค่าสมัครอย่างเป็นทางการ
การแจกใบสมัคร : สามารถรับได้ที่สถานที่รับสมัคร
การยื่นเอกสารการสมัคร
• ใบสมัครทดสอบภาษาเกาหลี 1 แผ่น (พร้อมแนบรอบ 2 แผ่นและสำเนาหนังสือเดินทาง) * ขนาดของรูป : รูปสีพื้นหลังสีขาวขนาด 3.5x 4.5 cm ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน • สำเนาหนังสือเดินทาง(หรือ สำเนาบัตรประชาชน) 1 แผ่น
การทดสอบภาษาเกาหลี
• วิธีการสอบ : CBT (กรณีมีผู้สมัครจำนวนมากสามารถทดสอบแบบ PBTได้)
* CBT : การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีทางคอมพิวเตอร์, PBT : การสอบทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีด้วยข้อสอบ
• สถานที่สมัคร : ศูนย์สอบกรุงเทพฯ, ศูนย์สอบอุดรธานี (กรณีสอบแบบ PBT จะมีการประกาศศูนย์ทดสอบอีกครั้ง)
ตารางคะแนนแต่ละประเภทงาน
* การสอบข้อสอบอ่านและข้อสอบฟังจะดำเนินต่อเนื่องและมีคำตอบ 4 ตัวเลือก
* กรณีการสอบ PBT จะทำการสอบข้อสอบอ่าน 25 ข้อและข้อสอบฟัง 25 ข้อ ใช้เวลา 70 นาที (ข้อสอบอ่าน 40 นาที, ข้อสอบฟัง 30 นาที)
• การคัดเลือก รอบที่ 1 จะทำการสอบภาษาเกาหลีโดยจะพิจารณาผู้สอบผ่านไว้ไม่เกิน 2เท่าของโค้วตาทีจะคัดเลือกของแต่ละประเภทงาน,ตามลำดับจากคะแนนมากไปหาน้อย (เกณฑ์พิจารณาคนสอบผ่าน งานอุตสาหกรรม 40 คะแนน, งานเกษตร/ปศุสัตว์และงานก่อสร้าง 36 คะแนน ขึ้นไป )
* การพิจารณาคะแนนสอบผ่านของปี 2561 อาจมีการเปลี่ยนแปลง

การทดสอบทักษะ (การประเมินประสบการณ์ + การทดสอบทักษะ)- การคัดเลือก รอบที่ 2

หลักการประเมิน
ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1
* ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 จะต้องทดสอบทักษะ (ผู้ไม่ได้ทดสอบทักษะจะไม่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)

• การสมัครทดสอบทักษะ : ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่1 จะเข้าระบบการทดสอบทักษะทันที โดยไม่ต้องยื่นสมัคร แต่สามารถยื่นเอกสารรับการประเมินประสบการณ์ได้ตามระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้
• ลักษณะคะแนน : การทดสอบทักษะจะมีการกำหนดคะแนนตามหัวข้อทักษะการทำงาน,การสัมภาษณ์และการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การทดสอบทักษะ
• การสอบสมรรถภาพของร่างกาย : การประเมินหัวข้อการวัดแรงบีบ, แรงดึง, ตรวจวัดร่างกาย(ส่วนสูง, น้ำหนัก) และสายตาบอดสี
รายละเอียดวัดสมรรถภาพของร่างกาย
* ผู้สายตาบอดสีหรือผู้ที่ร่างกายผิดปกติและไม่สามารถทำงานได้เหมือนคนปกติได้จะไม่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้สอบผ่าน
• การสอบสัมภาษณ์ : การประเมินหัวข้อการแนะนำตัวเอง,ทัศนะคติ, การสนทนา เบื้องต้น,การปฏิบัติตามคำสั่ง,การบอกชื่อสิ่งของ, ถามตอบชื่อสิ่งของ,ความสามารถด้านการทำงาน,การสนทนาภาษาเกาหลี ฯลฯ
รายละเอียดสัมภาษณ์
• การทดสอบทักษะการทำงาน : การประเมินการทำงานตามหัวข้อของแต่ละประเภทงาน
รายละเอียดการทดสอบทักษะการทำงาน
• การประเมินประสบการณ์ : การประเมินจากเอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน, การฝึกอาชีพและใบอนุญาตต่างๆ
* คะแนน : เอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน (3 คะแนน), ใบอนุญาตประกอบอาชีพ (1 คะแนน) และเอกสารรับรองการฝึกอาชีพ (1 คะแนน)
รวม 5 คะแนนที่จะเป็นคะแนนช่วย
(การแนบไฟล์ 1) แบบคำขอประเมินประสบการณ์   

(การแนบไฟล์ 2) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน