MY MENU

การอนุญาตการจ้างงาน

สถานประกอบการเกาหลีได้รับอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติหลังจากได้ยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างชาติ ณ ศูนย์การจ้างงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน