MY MENU

การแนะแนวงานต่างประเทศแก่ชาวเกาหลี

การแนะแนวงานต่างประเทศแก่ชาวเกาหลี

      • การเชื่อมต่อระหว่างบริษัทในต่างประเทศกับชาวเกาหลีที่มีความสามารถในการทำงานในต่างประเทศ
      • ขั้นตอนการทำงาน
- ยื่นคำร้องขอสมัครงานหรือหาคนงาน(กรอกแบบประชาสัมพันธ์) > สมัครคนหางาน(ช่องทางเวิร์ดจ๊อบ) > เจ้าหน้าที่รวบรวมประวัติการทำงานส่งต่อ > กรรมการพิจารณาหรือสัมภาษณ์เป็นต้น ดำเนินกิจกรรมจ้างงาน > แจ้งผลด้านกิจกรรมจ้างงานและดำเนินตามการออกประเทศ > เริ่มทำงาน
*คนสมัครงาน : สามารถรับข้อมูลการหาคนงานจากเว็บไซต์เวิร์ดจ๊อบได้ในต่างประเทศได้

- ขั้นตอน : สมัครเป็นสมาชิกรูปแบบบริษัทหรือคนหางานด้วยตัวเอง (มีการกรอกข้อมูล5บรรทัด) > ประชาสัมพันธ์การหางาน > กรรมการพิจารณาหรือสัมภาษณ์เป็นต้น ดำเนินกิจกรรมจ้างงาน (การพิจารณาคัดเลือกจะติดต่อรายบุคคล) (การพิจารณาจ้างงานต่างประเทศอาจใช้ระยะเวลานานเป็นพิเศษ) > แจ้งผลด้านกิจกรรมจ้างงานและดำเนินตามการออกประเทศ > เริ่มทำงาน


ผู้ที่ต้องการงานในต่างประเทศ

• หลังจากสมัครสมาชิกแล้วสามารถยื่นบันทึกประวัติส่วนตัว, เอกสารแนะนำตัวเองได้ที่เว็บไซต์เวิร์ดจ๊อบ, กรณีเงื่อนไขการทำงานตรงกับประกาศหาคนงานบริษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถเลือกหัวข้อส่วนบุคคลว่า “เปิดเผย” เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ก็จะแจ้งผลการหางานได้ทาง SMS หรือทางอีเมลส์ที่ได้ให้ไว้

* บริษัทหาคนงาน : รับการแนะนำงานและหาคนงานตามเงื่อนไขของบริษัท
- บริษัทสมัครสมาชิกในเว็บไซต์เวิร์ดจ๊อบ (HRDkorea จะทำการตรวจสอบบริษัทและดำเนินการหาคนงานให้) > กรอกแบบประชาสัมพันธ์หาคนงาน > การสมัครหาคนงานและเจ้าหน้าที่ส่งต่อประวัติส่วนตัวคนหางาน > กรรมการพิจารณาหรือสัมภาษณ์เป็นต้น ดำเนินกิจกรรมจ้างงาน (กรณีบริษัทหาคนงานต้องการให้มีการสัมภาษณ์ จะดำเนินการสัมภาษณ์ให้) (หาสถานที่สัมภาษณ์ให้) > แจ้งผลด้านกิจกรรมจ้างงานและดำเนินตามการออกประเทศ > เริ่มทำงาน

* เว็บไซต์ : www.worldjob.or.kr