MY MENU

งานนัดพบแรงงาน

งานนัดพบแรงงาน

วัตถุประสงค์ : การบริหารจัดการผู้ที่เคยไปทำงานประเทศเกาหลีและแนะแนวงานแก่คนงานแก่สถานประกอบการเกาหลีในประเทศไทย
การดำเนินงาน: ปีละ 2 ครั้ง
ช่วงดำเนินงาน : ต้นปีและปลายปี
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม : ทางเว็บไซต์ของสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีและกระทรวงแรงงาน เป็นต้น