MY MENU

ประกันค่าใช้จ่ายเดินทางกลับประเทศ

ประกันค่าใช้จ่ายเดินทางกลับประเทศ (ลูกจ้างสมัคร)


ประกันที่ต้องสมัครเพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ (จ่ายได้ทันทีหรือแบ่งได้3งวด)

คุณสมบัติผู้สมัคร : ลูกจ้างที่เข้าทำงานประเภทวีซ่า อี9

วิธีการสมัคร : ลูกจ้างที่เซนต์ยอมรับเงื่อนไขตามประกัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและชำระเบี้ยประกันตามหมายเลขบัญชีที่ระบุ

เบี้ยประกัน : คนงานไทยชำระที่ 400,000 วอน

กรณีการชดเชย : การกลับประเทศโดยกรณีดังนี้ เช่น เสร็จสิ้นระยะเวลาการทำงาน, การกลับบ้านด้วยความสมัครใจ (ยกเว้นการกลับชั่วคราว), การถูกเนรเทศ เป็นต้น

ขั้นตอนการยื่นขอ : ติดต่อบริษัทซัมซุงฮวาแจ หลังจากแจ้งการเดินทางกลับประเทศที่ศูนย์การจ้างงาน

• เอกสารประกอบการยื่น – แบบฟอร์มการยื่นขอประกัน, สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 1 แผ่น, สำเนาหนังสือเดินทาง(สำเนาบัตรต่างด้าว) 1 แผ่น, หนังสือรับรองการกลับประเทศ 1 แผ่น