MY MENU

ประกันอื่นๆ (ประกันสุขภาพ, ประกันชดเชยความเสียหาย, กองทุนเงินบำนาญแห่งชาติ เป็นต้น)

ประกันสุขภาพ (สมัครรายปี)

ระบบประกันสังคมที่ได้รวบรวมเบี้ยประกันแบบกองทุนมรดกจากประชาชนเพื่อบริการด้านสุขภาพในกรณีเกิดขึ้นตามเงื่อนไขประกันประกันความเสียหาย (สมัครรายปี)

ประกันนี้บังคับแก่นายจ้างจะต้องสมัครเพื่อชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมกรณีเกิด การเจ็บป่วย, บาดเจ็บ,เสียชีวิต ฯลฯ ในขณะทำงานกองทุนเงินบำนาญแห่งชาติ

ระบบทดแทนเลี้ยงชีพในวัยชรา แก่บุคคลทั่วไป, ผู้สูงอายุเข้าสู่วัยเกษียณ, ผู้เจ็บป่วยหรือผู้ไม่มีรายได้ประกันการจ้างงาน

นายจ้างที่รับลูกจ้างต่างชาติเข้าทำงานหรือ