MY MENU

หน้าที่หลัก

ดำเนินการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี(EPS-TOPIK) และ การทดสอบทักษะ(SKILL-TEST)

ดำเนินการประเมินและสนับสนุนการจัดส่งแรงงานไทย

สนับสนุนการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

การรวบรวมสมาชิกคนไทยที่เคยไปทำงานเกาหลีและสนับสนุนการจ้างงานในสถานประกอบการเกาหลีในประเทศไทย

ดำเนินการติดตามงานประกันแก่แรงงานไทย (ประกันค่าใช้จ่ายเดินทางกลับประเทศ, ประกันการออกนอกประเทศเกาหลี)

ประชาสัมพันธ์และความรู้ในการจัดส่งแรงงานต่างชาติตามระบบการจ้างงานอีพีเอส

สนับสนุนการจ้างงานในต่างประเทศแก่คนเกาหลี K-Move

ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ, พัฒนาบุคลากรในการจัดส่งแรงงานต่างชาติในแต่ละประเทศ เป็นต้น